งานบริหารทั่วไป

ระดับความพึงพอใจของท่าน ต่อการใช้งานเว็บไซต์ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

มาก
ปานกลาง
พอใช้
ไม่พอใจ

ดูคะแนนโหวด

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

วันนี้
44
เมื่อวานนี้
19
เดือนนี้
1,760
เดือนที่แล้ว
1,212
ปีนี้
5,938
ปีที่แล้ว
7,268
ล็อคอินเข้าสู่ระบบ

คำสั่งกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ที่ ๔/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำ Template ด้านบริหารทั่วไป ของกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

E1034/60

วันจันทร์ที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560


คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข ๔/๑๖/๒๕๕๙ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

E1134/59

วันจันทร์ที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559


คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข ๔๖๘/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งโฆษกกรมชลประทานและรองโฆษกกรมชลประทาน

E1011/59

วันจันทร์ที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559


คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข ๔๐๖/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน

E898/59

วันจันทร์ที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559


คำสั่งคณะกรรมการสวัสดิการกรมชลประทาน ที่ ๑๒/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสวัสดิการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

E834/59

วันจันทร์ที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559


คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข ๔๐๔/๒๕๕๙ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

E843/59

วันจันทร์ที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559


คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข ๗๙/๒๕๕๙ เรื่อง การยุบเลิกตำแหน่ง

E276/59

วันจันทร์ที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559


คำสั่งกรมชลประทาน ที่ พ ๓๕/๒๕๕๘ เรื่อง ให้พนักงานราชการได้รับเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี

E243/59

วันจันทร์ที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559


คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ๒๕๓/๒๕๕๘ เรื่อง เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

E49/59

วันจันทร์ที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559


คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 236/2558 เรื่อง การกำหนดหน้าที่รับผิดชอบของฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อนและอาคารชลประทานส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 1-17

วันอังคารที่ 17 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558


คำสั่งกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ที่ 16/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปรเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน

วันอังคารที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.2558


คำสั่งกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ที่ 17/2558 เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ (CKO) ทีมงานจัดการความรู้ (KM Term) และคณะทำงานด้านการจัดการความรู้ (KM Term Work)

วันอังคารที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.2558


แต่งตั้งคณะทำงานการจัดงานเกษียณอายุราชการและกันแข่งขันกีฬาสีภายนใน ของกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

วันอังคารที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.2558


การกำหนดอักษรย่อของตำแหน่งในสำนักเครื่องจักรกล​

E2118/58

วันอังคารที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.2558


การกำหนดอักษรย่อของตำแหน่งในสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา

E2098/58

วันอังคารที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.2558


มอบอำนาจอนุมัติการเบิกจ่ายค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

E2075/58

วันอังคารที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.2558


การกำหนดอักษรย่อของตำแหน่งในสังกัดเครื่องจักรกล

วันอังคารที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.2558


คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 854/2558 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2558 ตามที่กระทรวงการคลัง

วันอังคารที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.2558


มอบหมายให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่​

E1969/58

วันอังคารที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.2558


อัตราค่าขายเอกสารในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)

E1918/58

วันอังคารที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.2558


ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน เรื่อง มอบอำนาจอนุมัติการเบิกจ่ายค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด และมองอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านการเงินแทนอธิบดี ของเงินนอกงบประมาณประเภททุนหมุนเวียน

E1917/58

วันอังคารที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.2558


ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านการเงินแทนอธิบดี​

E1945/58

วันอังคารที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.2558


ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน จำนวน ๔ คำสั่ง

E1915/58

วันอังคารที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.2558


แต่งตั้งคณะทำงานด้านการลดใช้พลังงานของหน่วยงานในความรับผิดชอบของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑

วันอังคารที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.2558


การกำหนดอักษรย่อของตำแหน่งในสำนักเลขานุการกรม​

E1816/58

วันอังคารที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.2558


การกำหนดอักษรย่อของตำแหน่งในกองการเงินและบัญชี

E1815/58

วันอังคารที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.2558


มอบอำนาจในการสั่งการ และดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ และการบริหารสัญญา และการจัดทำเอกสารการซื้อหรือการจ้าง ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันอังคารที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.2558


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการทั่วไป ของกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

E1508/58

วันอังคารที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.2558