งานบริหารทั่วไป

ระดับความพึงพอใจของท่าน ต่อการใช้งานเว็บไซต์ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

มาก
ปานกลาง
พอใช้
ไม่พอใจ

ดูคะแนนโหวด

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

วันนี้
2
เมื่อวานนี้
18
เดือนนี้
580
เดือนที่แล้ว
847
ปีนี้
5,397
ปีที่แล้ว
5,943
ล็อคอินเข้าสู่ระบบ

แต่งตั้งคณะทำงานด้านการลดใช้พลังงานของหน่วยงานในความรับผิดชอบของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑


แต่งตั้งคณะทำงานด้านการลดใช้พลังงานของหน่วยงานในความรับผิดชอบของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑

        ตามคำสั่งชลประทานที่ ๑๙๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่องการประหยัดพลังงานในหน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการให้หน่วยงานราชการลดใช้พลังงานโดยกำหนด ตัวชี้วัด KPI ดัชนีตัวชี้วัดในการใช้พลังงานของแต่ละหน่วยงานราชการ นั้น

        เพื่อให้มาตรการประหยัดพลังงาน ของสำนักงานก่อสร้างชลประทานที่ ๑ ได้ผลตามคำสั่งกรมจึงเห็นสมควร แต่งตั้งคณะทำงาน ดำเนินการตามโครงการลดการใช้พลังงาน ดังนี้

        ๑. นายสายัณห์     เหมืองสอง     วิศวกรชลประทานชำนาญการ         เป็นหัวหน้าคณะทำงาน

        ๒. นางพีรญา        ร่มป่าตัน         นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ      เป็นคณะทำงาน

        ๓. นายเรืองศักดิ์   บุญมี              นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน         เป็นคณะทำงาน

        ๔. นายปรีชา        ธรรมวงค์         ช่างฝีมือโรงงาน ช ๔                    เป็นคณะทำงานและเลขานุการ

        โดยให้คณะทำงานมีหน้าที่ดังนี้

        ๑. ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดแผนงาน นโยบาย และเป้าหมายในการลดใช้พลังงาน

        ๒. กำกับดูแลและประเมินผลการประหยัดพลังงานของหน่วยงาน ตามมาตรการประหยัดพลังงาน

        ๓. เสริมสร้างจิตสำนึกการประหยัดพลังงานให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง

        ๔. รวบรวมและรายงานผลการประหยัดพลังงานส่งให้กับกระทรวงพลังงาน

        ๕. ปฏบัติตามประกาศกรม เรื่องนโยบายอนุรักษ์พลังงาน

        ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป