งานบริหารทั่วไป

ระดับความพึงพอใจของท่าน ต่อการใช้งานเว็บไซต์ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

มาก
ปานกลาง
พอใช้
ไม่พอใจ

ดูคะแนนโหวด

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

วันนี้
5
เมื่อวานนี้
19
เดือนนี้
257
เดือนที่แล้ว
565
ปีนี้
2,419
ปีที่แล้ว
5,915
ล็อคอินเข้าสู่ระบบ

ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน เรื่อง มอบอำนาจอนุมัติการเบิกจ่ายค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด และมองอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านการเงินแทนอธิบดี ของเงินนอกงบประมาณประเภททุนหมุนเวียน


ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน เรื่อง มอบอำนาจอนุมัติการเบิกจ่ายค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

และมองอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านการเงินแทนอธิบดี ของเงินนอกงบประมาณประเภททุนหมุนเวียน

        ตามที่กรมได้ลงนามในคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข ๗๗๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง มอบอำนาจอนุมัติการเบิกจ่ายค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด และมองอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านการเงินแทนอธิบดี ของเงินนอกงบประมาณประเภททุนหมุนเวียน และคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข ๗๗๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง มอบอำนาจอนุมัติการเบิกจ่ายค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด และมองอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านการเงินแทนอธิบดี ของเงินนอกงบประมาณประเภททุนหมุนเวียนไว้แล้ว นั้น 

        กองการเงินและบัญชี จึงขอส่งสำเนาคำสั่งดังกล่าวมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดคำสั่งได้ที่เว็บไซต์ของการเงินและบัญชี http://kromchol.rid.go.th/fad.htm หรือในเอกสารแนบนี้