งานบริหารทั่วไป

ระดับความพึงพอใจของท่าน ต่อการใช้งานเว็บไซต์ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

มาก
ปานกลาง
พอใช้
ไม่พอใจ

ดูคะแนนโหวด

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

วันนี้
47
เมื่อวานนี้
19
เดือนนี้
1,760
เดือนที่แล้ว
1,212
ปีนี้
5,938
ปีที่แล้ว
7,268
ล็อคอินเข้าสู่ระบบ

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข ๔๐๖/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน


คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข ๔๐๖/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน

        ด้วยตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมโยธา) สูง)) (ตำแหน่งเลขที่ ๕๑๙๖) สำนักบริหารโครงการ และตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการอุทกวิทยา) สูง)) (ตำแหน่งเลขที่ ๕๓๔๐) สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ว่าง เนื่องจากผู้ครองตำแหน่งเดิมได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่น

        ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ จึงแต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน จำนวน ๒ ราย ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายนี้ เอกสารแนบ.pdf