งานบริหารทั่วไป

ระดับความพึงพอใจของท่าน ต่อการใช้งานเว็บไซต์ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

มาก
ปานกลาง
พอใช้
ไม่พอใจ

ดูคะแนนโหวด

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

วันนี้
41
เมื่อวานนี้
19
เดือนนี้
1,760
เดือนที่แล้ว
1,212
ปีนี้
5,938
ปีที่แล้ว
7,268
ล็อคอินเข้าสู่ระบบ

การกำหนดอักษรย่อของตำแหน่งในสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา


การกำหนดอักษรย่อของตำแหน่งในสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา

        ตามคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ๑๕๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ได้มีการแบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ไว้แล้ว นั้น

        เพื่อให้การบริหารราชการภายในสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงเห็นสมควรกำหนดอักษรย่อของตำแหน่งในสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ให้มีความครบถ้วน สอดคล้องกับคำสั่งการแบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้