งานบริหารทั่วไป

ระดับความพึงพอใจของท่าน ต่อการใช้งานเว็บไซต์ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

มาก
ปานกลาง
พอใช้
ไม่พอใจ

ดูคะแนนโหวด

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

วันนี้
5
เมื่อวานนี้
19
เดือนนี้
257
เดือนที่แล้ว
565
ปีนี้
2,419
ปีที่แล้ว
5,915
ล็อคอินเข้าสู่ระบบ

คำสั่งคณะกรรมการสวัสดิการกรมชลประทาน ที่ ๑๒/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสวัสดิการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง


คำสั่งคณะกรรมการสวัสดิการกรมชลประทาน ที่ ๑๒/๒๕๕๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสวัสดิการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

        ตามคำสั่งคณะกรรมการสวัสดิการกรมชลประทาน ที่ ๑๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสวัสดิการโครงการก่อสร้าง ๑ สำนักชลประทานที่ ๑ ไว้แล้ว นั้น

        เนื่องจาก ได้มีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรแลพสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ และกรมชลประทานได้มีคำสั่งการแบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบงานภายในใหม่ เปลี่ยนชื่อโครงการ จากเดิม "โครงการก่อสร้าง ๑" สังกัดสำนักชลประทานที่ ๑ เป็น "สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑" สังกัดกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ดังนั้น เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานด้านสวัสดิการ และการจัดสวัสดิการดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๙ (๔) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ และข้อ ๙ (๕) ของระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกรมชลประทาน ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในกรมชลประทาน พ.ศ.๒๕๕๔ และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสวัสดิการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางขึ้นใหม่ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ดังเอกสารแนบท้ายนี้