งานบริหารทั่วไป

ระดับความพึงพอใจของท่าน ต่อการใช้งานเว็บไซต์ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

มาก
ปานกลาง
พอใช้
ไม่พอใจ

ดูคะแนนโหวด

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

วันนี้
39
เมื่อวานนี้
19
เดือนนี้
1,760
เดือนที่แล้ว
1,212
ปีนี้
5,938
ปีที่แล้ว
7,268
ล็อคอินเข้าสู่ระบบ

วิสัยทัศน์

        " กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ

ให้มีพื้นที่ชลประทาน อยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก"

 

        พันธกิจ

        ๑. พัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพของลุ่มน้ำให้เกิดความสมดุล

        ๒. บริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการให้เพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม

        ๓. ดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำตามภารกิจอย่างเหมาะสม

        ๔. เสริมสร้างการมีส่วนรวมในกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ

 

        ค่านิยม

        WATER for all

        Work hard ทุ่มเทในการทำงาน

        Accountability มีความรับผิดชอบ

        Teamwork เรียนรู้และทำงานร่วมกัน

        Ethics มีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

        Relationship มีความผูกพันและสามัคคี

 

        Work hard ทุ่มเทในการทำงาน

        หมายถึง การปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อเกิดประโยชน์สุขของประชาชน

        และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

        Accountability มีความรับผิดชอบ

        หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสำนึกรับผิดชอบต่อผลงาน วางแผนการทำงานอย่างละเอียด

        Teamwork เรียนรู้และทำงานร่วมกัน

        หมายถึง การใส่ใจเรียนรู้ในรายละเอียดของงาน และทำงานร่วมกันกับผู้อื่นอย่างสอดประสานกัน

        Ethics มีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

        หมายถึง การทำความดี ละเว้นความชั่วในเรื่องซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาค

        เป็นธรรม และปราศจากอคติ

        Relationship มีความผูกพันและสามัคคี

        หมายถึง การประพฤติตนให้สามารถทำงานร่วมกันกับผู้อื่นด้วยความสุภาพ มีน้ำใจ มนุษยสัมพันธ์อันดี

        และให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ

 

        ประเด็นยุทธศาสตร์

        ๑. การพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

        ๒. การบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ

        ๓. การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำตามภารกิจ

        - แผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ปี๒๕๕๑.pdf

        - แผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ปี๒๕๕๒.pdf

        - แผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ปี๒๕๕๓-๒๕๕๖.pdf

        - แผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ปี๒๕๕๖-๒๕๕๙.pdf

 

        เป้าประสงค์

        กรมชลประทาน ได้กำหนดเป้าประสงค์ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๔ ด้าน คือ

        - ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

        - ด้านคุณภาพการให้บริการ

        - ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

        - ด้านการพัฒนาองค์กร

        มีจำนวน ๑๙ เป้าประสงค์ คือ

        ก. ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

        ๑. มีปริมาณน้ำเก็บกักและพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น

        ๒. ทุกภาคส่วนได้รับน้ำอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม

        ๓. ความสูญเสียที่ลดลงอันเนื่องจากภัยอันเกิดจากน้ำ

        ข. ด้านคุณภาพการให้บริการ

        ๔. อาคารชลประทานอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

        ๕. ผู้ใช้น้ำได้รับน้ำความพึงพอใจจากการบริหารน้ำ

        ๖. คุณภาพน้ำได้เกณฑ์มาตรฐาน

        ๗. ระบบพยากรณ์เพื่อเตือนภัยอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน

        ค. ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

        ๘. การก่อสร้าง ซ่อมแซม และปรับปรุงแล้วเสร็จตามแผนงาน

        ๙. การเตรียมความพร้อมก่อนการก่อสร้างเป็นไปตามแผนงาน

        ๑๐. ประชาชน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม

        ๑๑. มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง

        ๑๒. มีการวางแผน และการดำเนินการบริหารจัดการน้ำที่ดี

        ๑๓. มีผลการศึกษา วิจัยและการพัฒนาสนับสนุนการดำเนินงาน

        ๑๔. มีระเบียบและกฎหมายที่ทันสมัย

        ๑๕. ระบบบริหารงานมีประสิทธิภาพ

        ง. ด้านการพัฒนาองค์กร

        ๑๖. บุคลากรมีสมรรถนะ และขวัญกำลังใจในการทำงาน

        ๑๗.องค์กรมีการจัดการความรู้

        ๑๘. มีระบบฐานข้อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม

        ๑๙.เครื่องจักรเครื่องมืออยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน