งานบริหารทั่วไป

ระดับความพึงพอใจของท่าน ต่อการใช้งานเว็บไซต์ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

มาก
ปานกลาง
พอใช้
ไม่พอใจ

ดูคะแนนโหวด

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

วันนี้
6
เมื่อวานนี้
19
เดือนนี้
257
เดือนที่แล้ว
565
ปีนี้
2,419
ปีที่แล้ว
5,915
ล็อคอินเข้าสู่ระบบ

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข ๔๐๔/๒๕๕๙ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่


คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข ๔๐๔/๒๕๕๙ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

        เพื่อความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.  ๒๕๓๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงมอบหน้าที่ให้รองอธิบดี ดังนี้

        ๑. ว่าที่ร้อยตรี ไพเจน มากสุวรรณ์ ตำแหน่งรองอธิบดี (นักบริหาร ต้น) (ตำแหน่งที่ ๒) ปฏิบัติหน้าที่รองอธิบดีฝ่ายบริหาร

        ๒. นายทองเปลว กองจันทร์ ตำแหน่งรองอธิบดี (นักบริหาร ต้น) (ตำแหน่งที่ ๓) ปฏิบัติหน้าที่รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา

        ๓. นายณรงค์ ลีนานนท์ ตำแหน่งรองอธิบดี (นักบริหาร ต้น) (ตำแหน่งที่ ๔) ปฏิบัติหน้าที่รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง

        ๔. นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ ตำแหน่งรองอธิบดี (นักบริหาร ต้น) (ตำแหน่งที่ ๕) ปฏิบัติหน้าที่รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ