งานบริหารทั่วไป

ระดับความพึงพอใจของท่าน ต่อการใช้งานเว็บไซต์ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

มาก
ปานกลาง
พอใช้
ไม่พอใจ

ดูคะแนนโหวด

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

วันนี้
45
เมื่อวานนี้
19
เดือนนี้
1,760
เดือนที่แล้ว
1,212
ปีนี้
5,938
ปีที่แล้ว
7,268
ล็อคอินเข้าสู่ระบบ

คำสั่งกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ที่ ๔/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำ Template ด้านบริหารทั่วไป ของกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง


คำสั่งกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ที่ ๔/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำ Template ด้านบริหารทั่วไป ของกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

        เพื่อให้การดำเนินงานด้านบริหารทั่วไป ของกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เป็นไปอย่างมีระบบนำไปสู่การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน และเพิ่ใขีดความสามารถของบุคลากร ส่งผลให้งานแล้วเสร็จบรรจุวัตถุประสงค์ จึงขอแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำ Template ด้านบริหารทั่วไป ของกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง โดยมีองค์ประกอบ ตามเอกสารแนบ.pdf

        โดยให้คณะทำงานดังกล่าว มีหน้าที่ดังนี้

        ๑. ออกแบบ Template เกี่ยวกับงานธุรการ งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ สำหรับงานที่พบข้อผิดพลาดบ่อยครั้ง เพื่อป้องกันการเสียเวลาในการตรวจสอบ ทักท้วงการส่งงานไม่ทันกำหนด และส่งเรื่องคืนหน่วยงาน

        ๒. พัฒนา/สร้าง Template ให้ครอบคลุมกิจกรรมที่สำคัญ/จำเป็น เพื่อสนับสนสุนและป้องกันข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้งานแล้วเสร็จบรรลุวัตถุประสงค์โดยเร็ว และสามารถนำไปเป็นต้นแบบในหน่วยงานอื่นๆได้

        ๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

        ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป