งานบริหารทั่วไป

ระดับความพึงพอใจของท่าน ต่อการใช้งานเว็บไซต์ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

มาก
ปานกลาง
พอใช้
ไม่พอใจ

ดูคะแนนโหวด

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

วันนี้
6
เมื่อวานนี้
19
เดือนนี้
257
เดือนที่แล้ว
565
ปีนี้
2,419
ปีที่แล้ว
5,915
ล็อคอินเข้าสู่ระบบ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการทั่วไป ของกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการทั่วไป ของกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

        เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการทั่วไปของกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรมและมีมาตรฐานเป็นไปทางเดียวกัน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการทั่วไป ดังนี้

        ๑. ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง                                ประธานกรรมการ

        ๒. ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๑          รองประธาน

        ๓. ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๓          กรรมการ

        ๔. ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม                                                         กรรมการ

        ๕. ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล                                      กรรมการ

        ๖. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป                                                            กรรมการและเลขานุการ

        ๗. หัวหน้างานบริหารบุคคลและสวัสดิการ                                        ผู้ช่วยเลขานุการ

        โดยให้คณะกรรมการ ดังกล่าวมีหน้าที่ดังนี้

        ๑. กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการทั่วไป เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ก่อนที่จะเสนอผลการประเมินต่อผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

        ๒. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

        คำสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งฉบับนี้หรือมีข้อความตรงกับคำสั่งฉบับนี้ ให้ใช้คำสั่งฉบับนี้แทน ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป