งานบริหารทั่วไป

ระดับความพึงพอใจของท่าน ต่อการใช้งานเว็บไซต์ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

มาก
ปานกลาง
พอใช้
ไม่พอใจ

ดูคะแนนโหวด

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

วันนี้
6
เมื่อวานนี้
19
เดือนนี้
257
เดือนที่แล้ว
565
ปีนี้
2,419
ปีที่แล้ว
5,915
ล็อคอินเข้าสู่ระบบ

มอบอำนาจในการสั่งการ และดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ และการบริหารสัญญา และการจัดทำเอกสารการซื้อหรือการจ้าง ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


มอบอำนาจในการสั่งการ และดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ และการบริหารสัญญา และการจัดทำเอกสารการซื้อหรือการจ้าง

ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

        เพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ ตามคำสั่งกรมชลประทานเกี่ยวกับการมอบอำนาจในการสั่งการ และดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ และการบริหารสัญญา และการจัดทำเอกสารการซื้อหรือการจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รวม ๓ ฉบับ

        ๑. คำสั่งกรมชลประทานที่ ข ๖๙๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง มอบอำนาจในการสั่งการ และดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ และการบริหารสัญญาให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร)

        ๒. คำสั่งกรมชลประทานที่ ข ๖๙๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง มอบอำนาจในการสั่งการ และดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ และการบริหารสัญญาให้แก่ข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ

        ๓. คำสั่งกรมชลประทานที่ ๑๒๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การจัดทำเอกสารการซื้อหรือการจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)