งานบริหารทั่วไป

ระดับความพึงพอใจของท่าน ต่อการใช้งานเว็บไซต์ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

มาก
ปานกลาง
พอใช้
ไม่พอใจ

ดูคะแนนโหวด

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

วันนี้
2
เมื่อวานนี้
18
เดือนนี้
580
เดือนที่แล้ว
847
ปีนี้
5,397
ปีที่แล้ว
5,943
ล็อคอินเข้าสู่ระบบ

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ๒๕๓/๒๕๕๘ เรื่อง เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘


คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ๒๕๓/๒๕๕๘ เรื่อง เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

        อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๒๘/ว ๓๑ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๒๘/ว ๔๗ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จึงให้เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำในสังกัดกรมชลประทานที่ครบเกษียณอายุราชการ และจะต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อประโยชน์ในการคำนวณบำเหน็จ ดังบัญชีรายละเอียดที่แนบกับคำสั่งนี้