งานบริหารทั่วไป

ระดับความพึงพอใจของท่าน ต่อการใช้งานเว็บไซต์ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

มาก
ปานกลาง
พอใช้
ไม่พอใจ

ดูคะแนนโหวด

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

วันนี้
2
เมื่อวานนี้
18
เดือนนี้
580
เดือนที่แล้ว
847
ปีนี้
5,397
ปีที่แล้ว
5,943
ล็อคอินเข้าสู่ระบบ

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข ๗๙/๒๕๕๙ เรื่อง การยุบเลิกตำแหน่ง


คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข ๗๙/๒๕๕๙ เรื่อง การยุบเลิกตำแหน่ง

        อนุสนธิคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข ๗๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ ได้กำหนดตำแหน่ง จำนวน ๑๔๒ ตำแหน่ง ตามมติ อ.ก.พ.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ ไว้แล้ว นั้น 

        เนื่องจากการกำหนดตำแหน่งตามมติ อ.ก.พ.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดังกล่าว เป็นการเกลี่ยอัตรากำลัง โดยเปลี่ยนประเภท สายงาน และระดับตำแหน่ง และการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งในสายงาน จำนวน ๑๔๒ ตำแหน่ง ซึ่งเป็นผลให้ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลของส่วนราชการเพิ่มขึ้น ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๒ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จึงได้นำตำแหน่งว่างมีเงินมายุบเลิกเพื่อให้ครอบคลุมค่าตอบแทนเฉลี่ยที่เกิดขึ้นจากการกำหนดตำแหน่ง จำนวน ๔๔ ตำแหน่ง ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้