งานบริหารทั่วไป

ระดับความพึงพอใจของท่าน ต่อการใช้งานเว็บไซต์ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

มาก
ปานกลาง
พอใช้
ไม่พอใจ

ดูคะแนนโหวด

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

วันนี้
8
เมื่อวานนี้
31
เดือนนี้
141
เดือนที่แล้ว
629
ปีนี้
2,942
ปีที่แล้ว
5,943
ล็อคอินเข้าสู่ระบบ

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ พ ๓๕/๒๕๕๘ เรื่อง ให้พนักงานราชการได้รับเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี


คำสั่งกรมชลประทาน ที่ พ ๓๕/๒๕๕๘ เรื่อง ให้พนักงานราชการได้รับเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี

        อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๒ ข้อ ๑๔ ข้อ ๑๕ และข้อ ๑๙ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ และ เรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงให้พนักงานราชการได้รับการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งนี้ เอกสารแนบ.pdf