งานบริหารทั่วไป

ระดับความพึงพอใจของท่าน ต่อการใช้งานเว็บไซต์ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

มาก
ปานกลาง
พอใช้
ไม่พอใจ

ดูคะแนนโหวด

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

วันนี้
48
เมื่อวานนี้
19
เดือนนี้
1,760
เดือนที่แล้ว
1,212
ปีนี้
5,938
ปีที่แล้ว
7,268
ล็อคอินเข้าสู่ระบบ

ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย ปี ๒๕๕๙


ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย ปี ๒๕๕๙

        ด้วย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. เป็นองค์การมหาชนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศให้เกิดขึ้นในทุกภาคส่วน อันได้แก่ ภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนให้มีการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างมั่นคงและปลอดภัย และเพื่อให้บรรลุภารกิจดังกล่าว สพธอ. จึงจัดให้มีการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ประกอบการวิเคราะห์วิถีการเปลี่ยนแปลงการใช้และพฤติกรรมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต และจะมีส่วนที่เป็นคำถามพิเศษประจำปี ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปให้เหมาะสมและสอดคล้องกับเทคโนโลยีและสภาวการณ์ในช่วงปีนั้นๆ โดยในปีนี้จะเป็นการสำรวจพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี 3G หรือ 4G ว่าส่งผลให้ชีวิตคนไทยดีขึ้นอย่างไร

          ทั้งนี้ ผลที่ได้จากการสำรวจครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อนำไปใช้ประกอบการวางแผนและกำหนดนโยบายให้สอดคล้องกับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตกลุ่มต่างๆ ที่มีความแตกต่างกันในเรื่องของ เพศ อายุ ถิ่นที่พักอาศัย ระดับการศึกษา อาชีพ เป็นต้น รวมไปถึงหน่วยงานภาคเอกชน สามารถนำผลจากการสำรวจนี้ไปใช้ในการวางแผนธุรกิจ  และกำหนดชีวิตกลยุทธ์การตลาดเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคและสามารถตอบสนองรูปแบบการดำเนินชีวิตของกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันไปได้อย่างเหมาะสม
          ในการนี้ สพธอ. จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่าน ดังนี้

        ๑. ขอความกรุณาท่านโปรดติดป้ายประกาศ (Banner) ที่หน้าเว็บไซต์หรือเฟซบุ๊คของหน่วยงานของท่าน นับแต่บัดนี้ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ศกนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้มีการเข้ามาตอบแบบสำรวจโดยท่านสามารถดาวน์โหลดป้ายดังกล่าวได้ที่ http://www.etda.or.th/banner/banner.zip และ สพธอ.จะประสานกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานท่านเพื่อดำเนินการดังกล่าวคู่ขนานกัน

        ๒. ขอความกรุณาท่านโปรติดประกาศ หรือแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านได้รับทราบเกี่ยวกับโครงการนี้ ซึ่งผู้ตอบแบบสำรวจสามารถตอบผ่านทางเว็บไซต์ https://www.etda.or.th/internetuserprofile2016/ และ https://www.facebook.com/ETDA.Thailand/