งานบริหารทั่วไป

ระดับความพึงพอใจของท่าน ต่อการใช้งานเว็บไซต์ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

มาก
ปานกลาง
พอใช้
ไม่พอใจ

ดูคะแนนโหวด

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

วันนี้
43
เมื่อวานนี้
19
เดือนนี้
1,760
เดือนที่แล้ว
1,212
ปีนี้
5,938
ปีที่แล้ว
7,268
ล็อคอินเข้าสู่ระบบ

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดกลุ่มผู้ขายในระบบ GFMIS


ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดกลุ่มผู้ขายในระบบ GFMIS

        ตามที่กรมบัญชีกลางได้กำหนดข้อปฏิบัติในการสร้างและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ GFMIS และหลักเกณฑ์ในการกำหนดกลุ่มผู้ขายในระบบ GFMIS ไว้แล้ว นั้น

        ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกรมชลประทานเกิดความชัดเจนในการกำหนดกลุ่มผู้ขายในระบบ GFMIS กองการเงินและบัญชีจึงขอซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดกลุ่มผู้ขายในระบบ GFMIS (ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค๐๔๑๔.๓/ว ๑๑๗ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดกลุ่มผู้ขายในระบบ GFMIS) ดังนี้

        ๑. กรณีผู้ขายเป็นส่วนราชการในระบบ GFMIS ให้เลือกกลุ่มผู้ขาย ๓๐๐๐ (กลุ่ม ๓๐๐๐ คือ ผู้ขายส่วนราชการที่มีรหัสผู้ขายขึ้นต้นด้วย V สำหรับการเบิกจ่ายเงินผ่านส่วนราชการและนำไปจ่ายต่อไปผู้ขาย) ส่วนในระบบ e-GP ให้เลือกผู้ประกอบการเป็น หน่วยงานภาครัฐที่เบิกเงินผ่านระบบ GFMIS

        ๒. กรณีผู้ขายเป็นส่วนราชการในระบบ GFMIS ให้เลือกกลุ่มผู้ขาย ๑๐๐๐ (กลุ่ม ๑๐๐๐ คือ ผู้ขายนิติบุคคล) ส่วนในระบบ e-GP ให้เลือกผู้ประกอบการเป็น องค์กรธุรกิจจัดตั้งหรือจัดทะเบียนภายใต้กฎหมายเฉพาะ