งานบริหารทั่วไป

ระดับความพึงพอใจของท่าน ต่อการใช้งานเว็บไซต์ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

มาก
ปานกลาง
พอใช้
ไม่พอใจ

ดูคะแนนโหวด

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

วันนี้
5
เมื่อวานนี้
19
เดือนนี้
257
เดือนที่แล้ว
565
ปีนี้
2,419
ปีที่แล้ว
5,915
ล็อคอินเข้าสู่ระบบ

หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘


หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

        ด้วยกรมจะดำเนินการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการทั่วไป ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๓ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในระหว่างสัญญาจ้าง ประกอบกับประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งมีการปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม และมีมาตรฐาน อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๙ วรรคสอง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ กำหนดแนวทางการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ และให้นำผลการประเมินไปใช้ในการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน เลิกจ้าง และต่อสัญญาจ้างของพนักงานราชการ

        ดังนั้น เพื่อให้การเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นไปตามผลงาน คุณลักษณธในการปฏิบัติงาน และเป็นไปตามเป้าหมายของการปฏิบัติงานตามตำแหน่งและงานที่รับผิดชอบสอดคล้องตามข้อกำหนดในสัญญาจ้าง จำกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้สำนัก กอง ถือปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนให้กับพนักงานราชการทั่วไป ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ดังเอกสารแนบนี้