งานบริหารทั่วไป

ระดับความพึงพอใจของท่าน ต่อการใช้งานเว็บไซต์ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

มาก
ปานกลาง
พอใช้
ไม่พอใจ

ดูคะแนนโหวด

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

วันนี้
6
เมื่อวานนี้
19
เดือนนี้
257
เดือนที่แล้ว
565
ปีนี้
2,419
ปีที่แล้ว
5,915
ล็อคอินเข้าสู่ระบบ

หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘) ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘


หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘) ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

        ด้วยกรมจะดำเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๗๖ บัญญัติให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติข้าราชการของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งและเลื่อนเงินเดือน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด จึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏบัติราชการของข้าราชการให้สำนัก กองต่างๆ ใช้ถือปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘) ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ดังเอกสารแนบนี้