งานบริหารทั่วไป

ระดับความพึงพอใจของท่าน ต่อการใช้งานเว็บไซต์ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

มาก
ปานกลาง
พอใช้
ไม่พอใจ

ดูคะแนนโหวด

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

วันนี้
44
เมื่อวานนี้
19
เดือนนี้
1,760
เดือนที่แล้ว
1,212
ปีนี้
5,938
ปีที่แล้ว
7,268
ล็อคอินเข้าสู่ระบบ

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ ๔ และ ๔/หน


ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ ๔ และ ๔/หน

        ด้วยกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างประจำที่มีเลขที่อัตราในสังกัด เพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ ๔ และ ๔/หน ในตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

        ๑. ตำแหน่งช่างก่อสร้าง ช ๔

        ๒. ตำแหน่งช่างก่อสร้าง ช ๔/หน

        ๓. ตำแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช ๔

        ๔. ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ส ๔/หน

        ๕. ตำแหน่งพนักงานพัสดุ ส ๔/หน

        ๖. ตำแหน่งพนักงานธุรการ ส ๔/หน

        ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๑๔ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๒๑ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๓ หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๒๘/ว ๓๘ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓ ที่ กค ๐๔๒๘/ว ๘๓ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ ที่ กค ๐๔๒๘/ว ๔๔ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ และคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข ๓๔๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างประจำ ดังรายละเอียดที่แนบต่อไปนี้