งานบริหารทั่วไป

ระดับความพึงพอใจของท่าน ต่อการใช้งานเว็บไซต์ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

มาก
ปานกลาง
พอใช้
ไม่พอใจ

ดูคะแนนโหวด

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

วันนี้
141
เมื่อวานนี้
150
เดือนนี้
978
เดือนที่แล้ว
1,007
ปีนี้
3,944
ปีที่แล้ว
7,268
ล็อคอินเข้าสู่ระบบ

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ลูกจ้างประจำครบเกษียณอายุซึ่งจะต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙


ประกาศกรมชลประทาน

เรื่อง ลูกจ้างประจำครบเกษียณอายุซึ่งจะต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

------------------------------------------------------

        ด้วยในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีลูกจ้างประจำกรมชลประทานอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ซึ่งจะต้องพ้นจากราชการเนื่องจากครบเกษียณอายุในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ตามความในข้อ ๕๗ (๒) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ ความในข้อ ๖ ข้อ ๗ (๓) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๗ และตามนัยหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๑๓/ว ๕๘ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๓๗ จำนวนทั้งสิ้น ๑,๐๓๓ ราย ดังบัญชีรายชื่อที่แนบนี้ เอกสารแนบ.pdf