งานบริหารทั่วไป

ระดับความพึงพอใจของท่าน ต่อการใช้งานเว็บไซต์ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

มาก
ปานกลาง
พอใช้
ไม่พอใจ

ดูคะแนนโหวด

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

วันนี้
5
เมื่อวานนี้
19
เดือนนี้
257
เดือนที่แล้ว
565
ปีนี้
2,419
ปีที่แล้ว
5,915
ล็อคอินเข้าสู่ระบบ

ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการตอบแบบสำรวจค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร


ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการตอบแบบสำรวจค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร

        ด้วยสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดทำแบบสำรวจค่านิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน เพื่อเก็บข้อมูลไปประเมินผลากรดำเนินกิจกรรมในโครงการ และนำเสนอเป็นผลการวิเคราะห์ทางสถิติในภาพรวม โดยขอความร่วมมือข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้

        ๑. ข้าราชกร

          ๑.๑ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/กลุ่ม

          ๑.๒ ผู้เชี่ยวชาญ

          ๑.๓ ผู้อำนวยการส่วน

          ๑.๔ ผู้อำนวยการโครงการ/หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด

          ๑.๕ หัวหน้าฝ่าย และ

          ๑.๖ ข้าราชการที่มีอายุราชการตั้งแต่ ๑ ปี ขึ้นไป

        ๒. พนักงานราชการ ที่มีอายุราชการตั้งแต่ ๑ ปี ขึ้นไป

        ๓. ลูกจ้างประจำ ที่มีอายุราชการตั้งแต่ ๑๐ ปี ขึ้นไป

        ในโอกาสนี้ จึงขอความอนุเคราะห์จากสำนัก/กอง/กลุ่มของท่านในการดำเนินการส่งแบบสำรวจให้กับบุคลากรประเภทต่างๆ ในสำนัก/กอง/กลุ่ม ตามกลุ่มตัวอย่างที่แนบมาพร้อมนี้แล้ว และกรุณารวบรวมแบบสำรวจส่งคืนให้ ส่วนพัฒนาทรัพยากีบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ ๑๑๑๒๐ ภายในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙