งานบริหารทั่วไป

ระดับความพึงพอใจของท่าน ต่อการใช้งานเว็บไซต์ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

มาก
ปานกลาง
พอใช้
ไม่พอใจ

ดูคะแนนโหวด

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

วันนี้
141
เมื่อวานนี้
150
เดือนนี้
978
เดือนที่แล้ว
1,007
ปีนี้
3,944
ปีที่แล้ว
7,268
ล็อคอินเข้าสู่ระบบ

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558

เรื่อง การกำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการ

วันพุธที่ 9 เดือนกันยายน พ.ศ.2558


ที่ กกพ 1333/2558 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2558

เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

วันพุธที่ 9 เดือนกันยายน พ.ศ.2558


ที่ กกพ 1319/2558 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2558

เรื่อง ตัวอย่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันพุธที่ 9 เดือนกันยายน พ.ศ.2558


ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 283 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558

เรื่่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

วันพุธที่ 9 เดือนกันยายน พ.ศ.2558


ด่วนที่สุด กกพ 1110/2558 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558

เรื่อง ยกเว้นและกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electornic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท

วันพุธที่ 9 เดือนกันยายน พ.ศ.2558


ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 258 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558

เรื่อง ยกเว้นและกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร

วันพุธที่ 9 เดือนกันยายน พ.ศ.2558


ด่วนที่สุด กกพ 1054/2558 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2558

เรื่อง อัตราค่าขายเอกสารในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

วันพุธที่ 9 เดือนกันยายน พ.ศ.2558


ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 255 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558

เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีผลใชับังคับ

วันพุธที่ 9 เดือนกันยายน พ.ศ.2558


ที่ กกพ 735/2558 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

เรื่อง ตัวอย่างเอกสารการซื้อ/การจ้างในการจัดหาพัสดุ ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidd

วันพุธที่ 9 เดือนกันยายน พ.ศ.2558


ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

วันพุธที่ 9 เดือนกันยายน พ.ศ.2558